معرفی گروه آموزشی اپیدمیولوژی و آمار زیستی

جناب آقای دکتر ابوالفضل محمدبیگی

دکترای

تخصصی اپیدمیولوژی

سمت: مدیر گروه و عضو هیأت علمی 

تلفن: 3784222

8-025

رایانامه:

beigi60@gmail.com

dr.ambeigi@gmail.com

شرح وظایف

cv- Dr Mohammadbeigi 

اپیدمیولوژی و آمار زیستی