دیدار حوزه ریاست و معاونین دانشکده از ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی قم

دیدار حوزه ریاست و معاونین دانشکده از ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی قم

بازدید معاون جدید آموزشی دانشگاه از دانشکده بهداشت

بازدید معاون جدید آموزشی دانشگاه از دانشکده بهداشت

فراخوان جذب هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم

فراخوان جذب هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم

برنامه امتحانات نیمسال دوم 1400-1399

برنامه امتحانات نیمسال دوم 1400-1399