جناب آقای دکتر محمد فهیمی‌نیا

دانشجوی دکتری مهندسی بهداشت محیط

سمت: عضو هیأت علمی و مدیر گروه

تلفن: 37839747-37839932-025

رایانامه: fahiminia.m@gmail.com

Cv.Dr.Fahiminia


شرح وظایف مدیر گروه آموزشی

• تهیه برنامۀ اجرایی وظایف آموزشی وپژوهشی و خدماتی ارائه‌شده از طریق گروه، بر اساس خط‌مشی شورای دانشکده
• ابلاغ برنامه‌های اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی هر عضو هیأت علمی گروه
• نظارت بر کلیۀ فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی و خدماتی اعضای هیأت علمی گروه
• تهیۀ جدول دروس هر نیمسال، با همکاری اعضای گروه
• تجدیدنظر مستمر در برنامه‌ها، با توجه به آخرین پیشرفت‌ها و تغییرات و تحولات
• تشکیل و ادارۀ جلسات شورای گروه و ارسال کار مصوبات و پیشنهادها و نظریات جمعی گروه
• پیشنهاد نیازهای مالی گروه به رئیس دانشکده
• انجام دادن کلیۀ مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیۀ لوازم، کتاب‌ها، نشریات و تجهیزات مورد نیاز گروه به رئیس دانشکده
• پیشنهاد طرح‌های پژوهشی که گروه راساً یا با همکاری گروه‌های دیگر آمادۀ انجام دادن است
• ارزیابی کار سالانۀ اعضای گروه و گزارش آن به رئیس دانشکده
• برگزاری جلسات ادواری با نمایندگان دانشجویان، در جهت شناخت نقطه‌نظرات دانشجویان
• شرکت در شوراها، کمیته‌ها و جلسات مرتبط با حوزۀ مسئولیت مربوط