جناب آقای حامد فرهنـگ

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

                 

مدیر امور عمومی و اداری دانشکدۀ بهداشت

تلفن: 37732668-025