جناب آقای دکتر مهدی اسدی قالهری 

دکترای تخصصی محیط زیست

سمت: عضو هیأت علمی و رئیس دانشکدۀ بهداشت

رایانامه: masadi@muq.ac.ir     

رزومـه

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

جناب آقای دکتر رحیم عالی

دکترای تخصصی بهداشت محیط

سمت: عضو هیأت علمی، سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری و رئیس شورای انتشارات دانشگاه

رایانامه: Aali1400@gmail.com

رزومـه

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

جناب آقای دکتر محمد فهیمی‌نیا

دانشجوی دکتری مهندسی بهداشت محیط

سمت: عضو هیأت علمی و مدیر گروه

تلفن: 37839747-37839932-025

رایانامه: fahiminia.m@gmail.com

رزومـه

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

جناب آقای دکتر حسن ایزانلو

دکترای تخصصی بهداشت محیط

سمت: عضو هیأت علمی

تلفن: 18-37736017-025

رایانامه: h-izanloo@muq.ac.ir

رزومـه

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جناب آقای دکتر احمدرضا یاری

دکترای تخصصی بهداشت محیط

سمت: عضو هیأت علمی

تلفن: 2-37833361-025

رایانامه: yari1ahr@gmail.com

رزومـه

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

جناب آقای دکتر محمدحسن محمودیان 

دکترای مهندسی بهداشت محیط

سمت: عضو هیأت علمی

تلفن: 37833361-025

رایانامه: mahmoudian@muq.ac.ir

رزومـه ۱

رزومـه ۲

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جناب آقای دکتر رضا فولادی فرد

دکترای تخصصی بهداشت محیط

سمت: عضو هیأت علمی

رایانامه: rezafd@yahoo.com

رزومـه

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

جناب آقای دکتر بابک فرزین‌نیا

دکترای سلامت در بلایا و حوادث 

سمت: عضو هیأت علمی

رایانامه: ba.farzinnia@uswr.ac.ir

رزومـه