جناب آقای دکتر علیرضا کوهپایی

دکترای تخصصی مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار

سمت: عضو هیأت علمی و مدیـر گروه

تلفن: 37835522-025

رایانامه: koohpaei19@yahoo.com

رزومـه