جناب آقای دکتر علیرضا کوهپایی

دکترای تخصصی مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار

سمت: عضو هیأت علمی و مدیر گروه

تلفن: 37835522-025

رایانامه: koohpaei19@yahoo.com

رزومـه

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

جناب آقای دکتر احمد سلطان‌زاده

دکترای تخصصی مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار

سمت: عضو هیأت علمی

تلفن:37835522-025

رایانامه: soltanzadeh.ahmad@gmail.com

رزومـه

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

جناب آقای دکتر محمدرضا خاکسار

دکترای تخصصی سم‌شناسی

سمت: عضو هیأت علمی

تلفن: 37842226-025

رایانامه: rzkhaksar@gmail.com

رزومـه

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

سرکار خانم دکتر یلدا ارست

دکترای تخصصی سم‌شناسی بالینی

سمت: عضو هیأت علمی و معاون فرهنگی و دانشجویی دانشکدۀ بهداشت

تلفن: 19-37745265-025

رزومـه

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

جناب آقای دکتر محسن مهدی‌نیا

دکترای تخصصی مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار

سمت: عضو هیأت علمی

تلفن: 37545265-025

داخلی: 12

رایانامه: mohsen.mahdinia@yahoo.com

رزومـه

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جناب آقای دکتر روح‌اله حاجی‌زاده

دکترای تخصصی مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار

سمت: عضو هیأت علمی دانشگاه

تلفن: 37545265-025

داخلی: ۱۶

رایانامه:  rhajizade@muq.ac.ir

رزومــه

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

جناب آقای مهندس محمد خندان

کارشناسی ارشد ارگونومی

سمت: عضو هیأت علمی

تلفن: 37842226-025    و    09199909139

رایانامه: khandan.mo@gmail.com

رزومـه

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

جناب آقای دکتر حامد جلیلیان

دکترای تخصصی مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار

سمت: عضو هیأت علمی

تلفن: 37839932-025

رایانامه:

jalilianh@hotmail.com

رزومـه