آقای دکتر ابوالفضل محمّـدبیگی  

دکتری اپیدمیـولوژی ، مرتبه: استاد

 مدیر گروه  و عضو هیأت علمی دانشکده

تلفن:

37835533 - 025 ، داخلی 20

رایانـامه:

beigi60@gmail.com

 


                    


 

خانم دکتـر شـادی قاسمـی 

دکتری آمار زیستی ، استادیار

عضو هیأت علمی دانشکده

تلفن:

37835533 -025 ، داخلی ۱۹

رایانامـه:

shadi.ghasemi242@gmail.com

 

 

                     

 

آقای دکتــر محمــدابراهیـم غفــاری 

 دکتری آمار زیستی ، استادیار

عضو هیأت علمی دانشکده

تلفن:

37835533 - 025 ، داخلی 20

رایانامـه: