جناب آقای دکتر محمد علی‌گل

سمت: عضو هیأت علمی و معاون آموزشی دانشکدۀ بهداشت

تلفن: 37837059-025

داخلی: 103

رایانامه:

Aligol1389@gmail.com


 

 

 

معاون آموزشی