جناب آقای دکتر ذبیح اله قارلی پور                                                                                                          

سمت:عضو هیأت علمی، مدیر گروه کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت و مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی قم                      

تلفن:37833595-025

رایانامه: gharlipour@yahoo.com

شرح وظایف

Cv.Dr.Gharlipour