جناب آقای دکتر رحیم عالی       

                                       

دکترای تخصصی بهداشت محیط

تلفن:37833361 - 37744213-025

داخلی: 12

آدرس الکترونیکی: aali1400@gmail.com

Cv.Dr.Aali