جناب آقای دکتر ذبیح اله قارلی پور                                                                                                          

سمت:عضو هیأت علمی، مدیر گروه کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت و مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی قم                      

تلفن:37833595-025

رایانامه:

gharlipour@yahoo.com

Cv.Dr.Gharlipour

 

جناب آقای دکتر سیامک محبی

سمت: عضو هیئت علمی و معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت استان قم

تلفن:37835522-025

رایانامه:

mohebisiamak@yahoo.com

smohebi@muq.ac.ir

Cv.Dr.Mohebi

 

جناب آقای دکتر محمد علی‌گل

 

سمت: عضو هیئت علمی و مدیر گروه کارشناسی بهداشت عمومی

تلفن:37833595-025

داخلی:17

رایانامه:

Aligol1389@gmail.com


Cv.Dr.Aligol