ساختار دانشکده
صفحات پر کاربرد
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 3812
بازديدکنندگان امروز: 55
کل بازديدکنندگان: 3953232
بازديدکنندگان آنلاين: 1
زمان بارگذاري صفحه: 0.7344 ثانيه
ساختار و شرح وظایف
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده به عنوان یکی از واحد های تابعه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه بوده وتحت نظارت وحمایت آن فعالیت می نماید ودارای یک مسئول ، دبیر و هسته مرکزی می باشد.
الف - وظایف مسئول کمیته
1.صدور حکم انتصاب دبیر کمیته دانشجویی دانشکده بنا به پیشنهاد شورای مرکزی
2.نظارت بر حسن اجرای امور و هدایت علمی وعملی کمیته و واحد های تابعه
3.ایجاد ارتباط با اساتیدو مسئولین دانشکده و دانشگاه در جهت اهداف کمیته
4.نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای پژوهشی دانشگاه وکمیته
5.پیگیری امور مربوط به ارتباط کمیته با نهاد های داخل و خارج دانشگاه
6.گزارش عملکرد کمیته به معاون پژوهشی دانشگاه
ب - وظایف دبیرکمیته
1.انجام امور اداری و اجرایی داخلی کمیته
2.اجرای مصوبات شورای مرکزی
3.انتصاب مسئولین واحدهای کمیته
4.هماهنگی بین واحد های کمیته و نظارت بر فعالیت های واحد های فوق
5.ارائه برنامه یکساله کمیته براساس سیاست های شورای مرکزی
6. ارائه گزارش عملکرد 6 ماهه فعالیت های کمیته به مسئول کمیته و هسته مرکزی
ج- وظایف هسته مرکزی
1.تصمیم گیری در باره مسائل مربوط به کمیته
2.سیاست گذاری سالیانه کمیته در چهار چوب سیاست های وزارت متبوع ، دانشگاه و دانشکده
3.پیشنهاد انتخاب و تغییر دبیر به مسئول کمیته
4.پیشنهاد انتخاب وتغییر مسئول کمیته به سرپرست کمیته
5.تعیین تعداد ونوع واحد های زیر مجموعه کمیته بر اساس شرایط دانشگاه