ساختار دانشکده
صفحات پر کاربرد
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 11474
بازديدکنندگان امروز: 136
کل بازديدکنندگان: 3946295
بازديدکنندگان آنلاين: 2
زمان بارگذاري صفحه: 0.7188 ثانيه
فراغت از تحصیل
فراغت از تحصيل:
ماده 1 : ميانگين كل نمرات دانشجو در پايان دوره تحصيل، بايد حداقل ١٢ باشد تا در رشته تحصيلي خود حسب مورد مدرك كارداني يا كارشناسي پيوسته و يا كارشناسي ناپيوسته دريافت كند. در صور تي كه ميانگين كل نمرات دانشجو از ١٢ كمتر باشد، چنانچه از نظر طول تحصيل مانعي نداشته باشد،مي تواند حداكثر تا ٢٠ واحد درسي از درس هايي را كه با نمره كمتر از ١٢ قبول شده است در دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته در يك نيمسال تحصيلي و در دوره كارشناسي پيوسته در ٢ نيمسال تحصيلي مجددًا انتخاب و آن دروس را تكرار كند تا ميانگين كل خود را جبران نمايد. در اين صورت نمرات دروس تكراري علاوه بر نمرات قبلي در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين كل نمرات او محسوب ميشود. تبصره ١: در صورتي كه دانشجو مطابق مفاد ماده ٦٧ دروس تكراري را اخذ نمايد و در امتحان آن دروس مردود شود، چنانچه پس از احتساب كليه نمرات قبولي، ردي و تكراري ميانگين كل وي به ١٢ رسيده باشد، قبولي قبلي او در آن درس ملاك عمل است و دانشجو مي تواند فارغ التحصيل شود. در صورتي كه ميانگين كل وي به ١٢ نرسيده باشد، چنانچه دانشجوي مقطع كاردا ني وكارشناسي ناپيوسته باشد، از تحصيل محروم و اخراج مي شود و در صورتي كه دانشجو ي مقطع كارشناسي پيوسته باشد، دانشجو در آن درس مردود است و عليرغم اين كه قبلا در آن درس نمره قبولي كسب نموده، بايستي مجددًا آن درس را با رعايت مفاد ماده ٦٧ تكرار نمايد. تبصره ٢: دانشجويي كه نتواند يا نخواهد از مقررات مذكور دراين ماده استفاده كند يا عليرغم استفاده ازآن نتواند كمبود ميانگين كل نمرات خود را جبران نمايد، در صورتي كه مقطع تحصيلي او كاردا ني ياكارشناسي ناپيوسته باشد، براساس ماده ٣١ و تبصره هاي آن اقدام ميگردد. ماده 2 : دانشجويي كه كليه واحدهاي درسي يكي از مقاطع كارداني و كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي پيوسته را طبق برنامه مصوب و بر اساس مقررات اين آيين نامه با موفقيت گذرانده باشد، فارغ التحصيل آن دوره شناخته ميشود. تبصره ١: تاريخ فراغت از تحصيل، روزي است كه آخرين نمره درسي دانشجو توسط استاد به اداره آموزش دانشكده يا دانشگاه تحويل ميشود. تبصره ٢: با توجه به تبصره ١ و رعايت دقيق مفاد ماده ٢٥ ضرورت دارد هر دانشگاه در هر نيمسال زمان خاصي را براي اعلام فراغت از تحصيل دانشجويان تعيين و مقدمات آن را فراهم سازد. تبصره ٣: قيد كلمه شبانه در مدرك فراغت از تحصيل دانش آموختگان دوره هاي شبانه الزامي است. ماده 3 : اين آيين نامه در ١٢ فصل و ٦٩ ماده و ٨١ تبصره در بيست و شش مين جلسه شور ايعا لي ٨٣ مصوب گر ديد و بر اي آن دسته از دانشجوياني كه از سال /٣/ برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ ٢٣٨٣ وارد دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي مي شوند، لازم الاجرا است و از اين تاريخ به بعد تحصيلي ٨٤تمام آيين نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مغاير با آن براي اين گروه از دانشجويان لغو ميشود.