ساختار دانشکده
صفحات پر کاربرد
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 16041
بازديدکنندگان امروز: 673
کل بازديدکنندگان: 3944146
بازديدکنندگان آنلاين: 1
زمان بارگذاري صفحه: 0.7188 ثانيه
انتقال و جا به جایی
انتقال و جابجايي
ماده 1 : انتقال به معني تغيير محل تحصيل دانشجو از يك دانشگاه به دانشگاه ديگر در همان رشته و همان مقطع تحصيلي است. ماده 2 : انتقال دانشجو با توافق دانشگاه هاي مبدأ و مقصد منوط به داشتن همه شرايط زير است: 2 - ادامه تحصيل متقاضي در دانشگاه مبدأ از نظر مقررات آموزشي و انضباطي بلامانع باشد 2 - متقاضي حداقل يك نيمسال از دوره آموزشي خود را در دانشگاه مبدأ گذرانده باشد 2 - واحدهاي باقيمانده دانشجو براي دانشگاه مقصد، حداقل نصف كل واحدهاي دوره باشد 2 - ميانگين نمرات دروس گذرانده شده متقاضي، حداقل ١٢ باشد تبصره: انتقال محل تحصيل دانشجوياني كه به دستگاه هاي اجرايي خاص تعهد سپرده اند با رعايت شرايط ماده 2 و اعلام موافقت دستگاه اجرايي ذيربط امكان پذير است. ماده 3 : انتقال دانشجو به هر يك از دانشگاه هاي تهران ممنوع است جز در موارد زير: 3 - شهادت، فوت يا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو، به طوري كه وي به تشخيص مراجع قانوني به عنوان كفيل خانواده شناخته شود. - بيماري صعب العلاج يا معلوليت مؤثر دانشجو، به نحوي كه به تشخيص شوراي عالي پزشكي قا دربه ادامه زندگي به طور مستقل نباشد. - ازدواج رسمي و دائمي دانشجوي دختر، كه محل تحصيل يا اشتغال شوهر در تهران باشد به تأييد مراجع ذيربط. تبصره ١: هر يك از موارد مذكور در اين ماده بايد بعد از قبولي دانشجو در دانشگاه صورت گرفته باشد. تبصره ٢: براي كارمندان رسمي يا پيماني دولت، ارائه حكم اشتغال ضرو ري است و اگر شغل همسر آزاد است، گواهي اشتغال و سكونت او در تهران بايد به تأييد مراجع قانوني يا نيروي انتظامي رسيده باشد. تبصره ٣: در موارد استثنايي، چنانچه محل تحص يل دانشج وي دخت ر در تهران باشد و همسر او نيز درشهرستان دانشجو باشد، اگر رشته تحصيلي دختر در شهرستان محل تحصيل همسر موجود نباشد، همسر او ميتواند به تهران منتقل شود. تبصره ٤: صحت هر يك از موارد مذكور بايد به تأييد دانشگاه مقصد نيز برسد. ماده 4 : انتقال از دوره هاي شبانه به روزانه و از دانشگاه ها ي غير حضوري پيام نور به دانشگاه هاي حضوري اعم از روزانه و شبانه و از دانشگاه هاي غير دولتي به دانشگاه ها ي دولتي ممنوع است ولي انتقال به عكس آن، با موافقت مبدأ و مقصد و رعايت ضوابط مربوط بلامانع است. ماده 5 : دانشجوي متقاضي انتقال بايد درخواست انتقال خود را كتبًا با ذكر مورد، حداقل ٦ هفته قبل ازشروع نيمسال تحصيلي به اداره آموزش دانشگاه مبدأ تسليم نمايد. ماده 6 : دانشگاه مبدأ در صورت موافقت با انتقال متقاضي واجد شرايط، موظف است حداكثر ظرف يك هفته موافقت خود را همراه با درخواست دانشجو و ريز نمرات او به دانشگاه مقصد ارسال دارد و دانشگاه مقصد مكلف است حداقل دو هفته قبل از شروع نام نويسي نظر خود را به دانشگاه مبدأ اعلام نمايد. تبصره: در صورت موافقت با انتقال، كليه سوابق دانشجو از دانشگاه مبدأ به دانشگاه مقصد ارسال و ارتباط دانشجو با دانشگاه مبدأ قطع ميشود. ماده 7 : در صورت انتقال، فقط واحدهاي گذرانده شده دانشجو كه نمرات آنها ١٢ و يا بالاتر است، پذيرفته مي شود و پذيرفتن واحدهايي كه نمره آنها كمتر از ١٢ و بيشتر از ١٠ است، بر عهده دانشگاه مقصد است. در هر حال، عدم پذيرش واحدهاي درسي دانشجوي انتقالي در حدودي مجاز است كه وي امكان گذراندن واحدهاي باقيمانده خود را در طول مدت مجاز تحصيل داشته باشد. تبصره: تمام نمرات درسي دانشجو در دانشگاه مبدأ اعم از قبو لي و يا ردي و سوابق آموزشي دانشجوي انتقالي از لحاظ مشروطي، عينًا در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين كل او محسوب ميشود. ماده 8 : مدرك فراغت از تحصيل دانشجوي انتقالي توسط دانشگاه مقصد صادر ميشود و در آن مدرك،تعداد واحدهاي گذرانده شده دانشجو و مجموع واحدهاي اخذ شده در دانشگاه هاي مبدأ و مقصد، با ذكرميانگين نمرات آنها و سوابق تحصيلي دانشجو قيد ميشود. ماده 9 : انتقال دانشجو در طول مدت تحصيل در هر مقطع، فقط يك بار مجاز است. *لازم به ذکر است ماده ٤٨ تا ٥١ اين آيين نامه به جابه جايي دانشجو اختصاص دارد که با عنايت به مصوبه سي وهشتمين جلسه شوراي آموزش عالي برنامه ريزي علوم پزشکي جابه جايي در دانشگاههاي علوم پزشکي ممنوع ميباشد.