ساختار دانشکده
صفحات پر کاربرد
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 15116
بازديدکنندگان امروز: 705
کل بازديدکنندگان: 3944178
بازديدکنندگان آنلاين: 2
زمان بارگذاري صفحه: 2.7813 ثانيه
مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل
مرخصي تحصيلي و انصراف از تحصيل
ماده 1 : دانشجو مي تواند پس از گذراندن يك نيمسال تحص يلي، در هر يك از دوره هاي كاردا ني وكارشناسي ناپيوسته حداكثر براي ١ نيمسال و در دوره كارشناسی پيوسته بر اي ٢ نيمسال متوا لي يا متناوب از مرخصي تحصيلي استفاده كند.دانشجويان دوره شبانه مي توانند در هر يك از دوره هاي كارداني و كارشناسی ناپيوسته حداكثر بر اي ٢نيمسال تحصيلي و در دوره هاي كارشناسي پيوسته حداكثر براي ٣ نيمسال متوالي يا متناوب از مرخصي تحصيلي استفاده كنند. تبصره ١: موافقت با مرخصي تحصيلي دانشجو در اولين نيمسال تحصيلي با شور اي آموزشي دانشگاه ميباشد. تبصره ٢: مدت مرخصي تحصيلي جزو حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو در هر دوره محسوب ميشود. ماده2 : تقاضاي مرخصي تحصيلي بايد به صورت كتبي، حداقل دو هفته قبل از شروع نا م نويسي هرنيمسال توسط دانشجو به اداره آموزش دانشگاه تسليم گردد. تبصره ١: چنانچه تقاضاي مرخصي تحصيلي خارج از زمان مقرر ارائه شود، تصميم گيري به عهده شور اي آموزشي دانشگاه است. تبصره ٢: اداره آموزش دانشگاه موظف است پس از كسب نظر از دانشكده ذي ربط قبل از اتمام مهلت نا منويسي موافقت يا عدم موافقت با درخواست دانشجو را كتبًا به وي ابلاغ نمايد. تبصره ٣: عواقب ناشي از مرخصي تحصيلي بر عهده دانشجو ميباشد. ماده ٣ : دانشجويان زن باردار شاغل به تحصيل در كليه رشته هاي علوم پزشكي، ميتوانند با رعايت ساير ضوابط و مقررات از يك نيمسال مرخصي زايمان، بدون احتساب در سنوات تحصيلي استفاده نمايند.چنانچه به دنبال اين نيمسال ، نيمسال تحصيلي بعد و عدم ارائه واحد توسط دانشگا ه دچار وقفه شود اين نيمسال نيز جزو سنوات تحصيلي ايشان محاسبه نميشود. ماده 4 : دانشجوياني كه گواهي و عذر پزشكي موجه آنها به تأييد شور اي پزشكي و شور اي آموزشي دانشگاه رسيده باشد، مي توانند از حداكثر يك نيمسال مرخصي تحصيلي بدون احتساب در سنوات استفاده نمايند.مرخصي تحصيلي همسر دانشجوي بورسيه و همسر كاركنان دولت ماده 5 : دانشجويي كه به عنوان همسر يكي از كاركنان دولت، يا همسر يكي از دانشجويان بورس يه، به عنوان همراه به خارج از كشور اعزام ميشود، ميتواند با ارائه حكم مأموريت همسر و به تشخيص و تأييد شوراي آموزشي دانشگاه، علاوه بر استفاده از ميزان مرخصي مجاز در طول دوره تحصيل، تا ٤ سال ديگرنيز از مرخصي تحصيلي بدون احتساب در سنوات بهره مند گردد. ماده 5 : دانشجويي كه تمايل به انصراف از تحصيل داشته باشد، بايد درخواست انصراف خود را شخصًا به اداره آموزش دانشگاه يا دانشكده تسليم نمايد. اين دانشجو مجاز است فقط براي يك بار حداكثر تا يك ماه قبل از پايان همان نيمسال تقاضاي انصراف خود را پس بگيرد. پس از انقضاي اين مهلت، حكم انصراف از تحصيل وي صادر ميشود وپس از آن حق ادامه تحصيل در آن رشته را ندارد. تبصره ١: دانشجوي منصرف از تحصيل چنانچه بخواهد مدارك تحصيلي خود را د ريافت نمايد، موظف است به كليه تعهدات قانوني دوران تحصيل خود عمل نمايد.