ساختار دانشکده
صفحات پر کاربرد
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 12439
بازديدکنندگان امروز: 84
کل بازديدکنندگان: 3946922
بازديدکنندگان آنلاين: 2
زمان بارگذاري صفحه: 0.6719 ثانيه
ارزیابی پیشرفت دانشجو
ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو
معيارهاي ارزيابي:
ماده :1ارزيابي پيشرفت دانشجو در هر درس بر اساس میزان حضور و فعا ليت در كلاس، انجام فعاليت هاي آموزشي و نتايج امتحانات بين نيمسال و پايان نيمسال صورت مي گيرد و استاد هر درس مرجع ارزيابي دانشجو در آن درس است. تبصره: برگزاري امتحان كتبي پايان نيمسال براي هر درس نظري الزامي است. ماده :2 ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو در واحدهاي كارآموزي و كارآموزي در عرصه با توجه به موارد زيرانجام می شود. رعايت اخلاق اسلامي و حرفه اي و حفظ شئون دانشجويي و حسن رابطه با بيماران و مراجعين و كاركنان واحد مربوط 2 - حضور مرتب و تمام وقت 3- دقت و احساس مسؤوليت در انجام امور محوله طبق ضوابط واحد مربوط 4 - افزايش مهارت و بهره گيري دانشجو از واحدهاي كارآموزي و كارآموزي در عرصه 5 -شركت در امتحانات پاياني واحدها و كسب نمره لازم ماده :3 نتيجه ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو، بر اساس مفاد مندرج در ماده 1 و ٢ به صورت نمره تعيين میشود و نمرات دانشجو در هر درس به صورت عددي بين صفر تا بيست مشخص ميگردد. ماده 4حداقل _ نمره قبولي در هر درس نظري و آزمايشگاهي ١٠ و كارآموزي و كارآموزي در عرصه ١٢مي باشد. دانشجويي كه در هر يك از دروس اجباري مردود شود، در اولين فرصت، ملزم به تكرار آن است.با اين حال، نمرات كلي ه دروس اعم از قبو لي و ردي در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين نيمسال مربوط و ميانگين كل منظور مي شود ولي چنانچه دانشجويي از درسي نمره مردودي کسب نمايد پس از اخذ مجدد درس نمره ١٦ و بالاتر اخذ نمايد نمره مردو دي او حذف و در ميانگين نيمسال وميانگين کل دانشجو محسوب نخواهد شد،تعداد موارد مجاز استفاد ه از اين مصوبه جهت دانشجويان مقاطع کارداني و کارشناسي ناپيوسته ١ بار کارشناسي پيوسته ٢ بار و دکتري ٤ بار ميباشد. تبصره :1 اگر دانشجويي در يك درس اختياري مردود شود، به جاي آن درس ميتواند از جدول دروس اختياري در برنامه مصوب، درس ديگري را انتخاب كند. با اين حال، نمرات كليه دروس اعم از قبو لي وردي در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين نيمسال مربوط و ميانگين كل منظور ميشود. تبصره: 2هر يك از دروس نظري و عملي نمره مستقل دارند، اما نمره دروس نظري عملي كه يك درس محسوب مي شوند، معدل دو قسمت نظري و عملي و با توجه به ضرايب هر كدام است. در صورتي كه معدل دو قسمت نظري و عملي به ١٠ نرسد و يا يكي از آنها از ٨ كمتر باشد، هرچند معدل به ١٠رسيده باشد، در هر دو قسمت بايد مجددًا تكرار شود. ماده :5 در موارد استثنايي، نمره كارآموزي در عرصه و دروسي كه در برنامه آموزش ي مصوب، توأم با پروژه ارائه مي شوند، در صورتي كه به تشخيص استاد و تأييد گروه آموزشي مربوط، تكميل آنها در طول يك نيمسال تحصيلي ميسر نباشد، نا تمام تلقي مي گردد. نمره ناتمام بايد حداكثر تا پايان نيمسال بعد به نمره قطعي تبديل گردد. بديهي است ثبت نمره ناتمام در نيمسالي خواهد بود كه دانشجو واحد را اخذ نموده است.
اعلام نمرات:

ماده :6 استاد موظف است گزارش نمره نه ايي هر درس را حداكثر ظرف ١٠ روز پس از برگزا ري امتحان آن درس به اداره آموزش دانشكده يا واحد مربوط تسليم نمايد. تبصره: پس از اعلام نمره توسط آموزش، دانشجو ميتواند حداكثر تا ٣ روز پس از اعلام نتايج اعتراضات خود را كتبًا به آموزش دانشكده اعلام كند تا رسيدگي لازم صورت گيرد. ماده : 7اداره آموزش هر دانشكده يا واحد ذيربط در هر دانشگاه موظف است نمرات دانشجويان را حداكثر تا دو هفته پس از برگزاري آخرين امتحان هر نيمسال و بعد از رسيدگي به اعتراضات دانشجويان و رفع اشتباهات احتمالي، به آموزش كل دانشگاه تسليم نمايد. تبصره: نمره پس از اعلام به آموزش كل دانشگاه غير قابل تغيير است

ميانگين نمرات:

ماده :8 در پايان هر نيمسال تحصيلي، ميانگين نمرات دانشجو در آن نيمسال و ميانگين كل نمرات او تا پايان آن نيمسال محاسبه و در پايان دوره تحصيلي نيز ميانگين كل نمرات دانشجو محاسبه و دركارنامه وي ثبت میشود. تبصره: 1 براي محاسبه ميانگين نمرات، تعداد واحدهاي هر درس در نمره آن درس ضرب مي شود ومجموع حاصل ضرب ها بر تعداد كل واحدهايي كه دانشجو براي آنها نمره قبولي يا مردودي دريافت داشته است، تقسيم ميشود. تبصره ٢: دوره تابستاني به عنوان نيمسال تحصيلي محاسبه نمي شود. نمرات دروسي كه دانشجو دردوره تابستاني ميگذراند، تنها در محاسبه ميانگين كل دانشجو محاسبه ميشود

نا منويسي مشروط:

ماده 9 : ميانگين نمرات دانشجو در هيچ نيمسال تحصيلي نبايد كمتر از ١٢ باشد، در غير اين صورت،نا منويسي دانشجو در نيمسال بعد، به صورت مشروط خواهد بود. تبصره ١: در مواردي كه تعداد واحدهاي ارائه شده توسط دانشگاه براي دوره روزانه كمتر از ١٢ واحد وبراي دوره شبانه كمتر از ١٠ واحد باشد، آن نيمسال جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب نخواهد شد وليكن در صورت كسر ميانگين به عنوان نيمسال مشروطي محاسبه خواهد شد. در موار دي كه به علت مشكلات دانشجو، در دوره روزانه تعداد واحدها كمتر از ١٢ واحد و در دوره شبانه كمتر از ١٠ واحد باشد،آن نيمسال جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب و در صورت كسر ميانگين به عنوان نيمسال مشرو طي نيز محاسبه خواهد شد. تبصره ٢: هر دانشگاه موظف است موضوع مشروط بودن دانشجو را هر بار به وي و اولياي او كتبًا اطلاع دهد و يك نسخه از آن را در پرونده دانشجو ضبط نمايد. با اين وصف، قصور در اخطار به وي از طرف دانشگاه و يا اظهار بي اطلاعي دانشجو از اين امر، مانعي در اجراي مقررات نخواهد بود. ماده 10 : دانشجويي كه به صورت مشروط نام نويسي مي كند حتي در نيمسال قبل از كارآموزي در عرصه حق انتخاب بيش از ١٤ واحد درسي در دوره روزانه و بيش از ١٢ واحد در دوره شبانه را ندارد. تبصره: در موارد استثنايي، در نيمسال قبل از كارآموزي در عرصه با توجه به تعداد واحد با قيمانده وسوابق تحصيلي دانشجو، ارائه واحد بيشتر از حد مقرر به دانشجوي مشمول ماده ٢٩ به عهده شور اي آموزشي دانشگاه است. در هر صورت، اين تعداد بيش از ٢٠ واحد درسي دردوره روزانه و ١٨ واحد درسي در دوره شبانه نبايد باشد

اخراج دانشجوي مشروط:

ماده 11 : در صورتي كه ميانگين نمرات دانشجو در دوره هاي كاردا ني و كارشناس ي ناپيوسته در دونيمسال تحصيلي، اعم از متوالي يا متناوب و كارشناسي پيوسته در سه نيمسال متوالي يا ٤ نيمسال متناوب كمتر از ١٢ باشد، در هر مرحله اي از دوره كه باشد، از ادامه تحصيل محروم ميشود. ماده 12 : دانشجويي كه به لحاظ مشروط شدن بيش از حد، از ادامه تحصيل در دوره كارشناسي پيوسته محروم مي شود و يا دانشجويي كه تمايل به ادامه تحصيل در آن مقطع را ندارد، مي تواند پس از تطبيق واحدها مطابق قوانين و مقررات مربوط و گذراندن واحدهاي كمبود در مقطع پايين تر و با رعايت سايرضوابط مربوط، در دوره كارداني رشته تحصيلي خود فارغ التحصيل شود. تبصره ١: در صورتي كه مقطع پايين تر رشته دانشجو در آن دانشگاه داير نباشد، دانشجو ميتواند پس ازاخذ پذيرش از دانشگاه ديگري كه مقطع كارداني رشته مربوط در آن د اير است ادامه تحصيل داده وفارغ التحصيل شود. تبصره ٢: در صورتي كه رشته تحصيلي دانشجو در مقطع پايين تر، برنامه مصوب و د اير نداشته باشد، دانشجو مي تواند با نظر گروه آموزشي مربوط، به يكي از رشته هاي موجود نزديك به رشته تحصيلي خود،در مقطع پايين تر در آن دانشگاه يا دانشگاه ديگر، تغيير رشته دهد و پس از تطبيق واحدها با برنامه رشته جديد مطابق مقررات مربوط و گذراندن واحدهاي كمبود، در مقطع كارداني رشته جديد فار غ التحصيل شود. بديهي است كه تطبيق واحدها و تعيين دروس كمبود، بر عهده گروه آموزشي دانشگاه پذيرنده است. حداكثر فرصت مجاز جهت اخذ پذيرش از دانشگاه ديگر يك نيمسال ميباشد. ماده 13 : دانشجويي كه به دليل مشروط شدن بيش از حد از ادامه تحصيل محروم مي شود، در صورت انجام يا لغو تعهداتي كه در دوران تحصيل سپرده است، مي تواند براي تحصيل مجدد به غير از رشته قبلي خود در آزمون سراسري شركت كند و در صورت قبولي در رشته مورد علاقه خود ادامه تحصيل دهد.دانشگاه پذيرنده مي تواند واحدهايي را كه دانشجو در رشته قبلي گذرانده است. با برنامه رشته جديد تطبيق داده و طبق ضوابط اين آيين نامه بعضي يا تمام آنها را بپذيرد.