ساختار دانشکده
صفحات پر کاربرد
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 11333
بازديدکنندگان امروز: 188
کل بازديدکنندگان: 3946347
بازديدکنندگان آنلاين: 3
زمان بارگذاري صفحه: 0.6094 ثانيه
حضور و غیاب
حضور و غياب:
حضور در جلسات درس:
ماده 1 : حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامي است و ساعات غيبت دانشجو درهر درس نظري از چهار هفدهم، عملي و آزمايشگاهي از دو هفدهم و كارآموزي و كارآموزي در عرصه از يك دهم مجموع ساعات آن درس نبايد تجاوز كند. در غير اين صورت، نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب ميشود. تبصره ١: غيبت در جلسات درس تا سقف مشخص شده در ماده 1 ، در صورتي مجاز خواهد بود كه با ارائه مدارك مستند و تشخيص استاد مربوطه موجه شناخته شود. نحوه برخورد با غيبت دانشجو موجه يا غير موجه بر عهده استاد و با تأييد دانشكده خواهد بود. تبصره ٢: در صورتي كه غيبت دانشجو در هر درس بيش از ميزان تعيين شده در ماده 1 باشد، ولی غيبت او با تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه موجه تشخيص داده شود، آن درس حذف مي شو د. در اين حال، رعايت حداقل ١٢ واحد براي دوره روزانه و ١٠ واحد براي دوره شبانه در هر نيمسال الزامي نيست.ولي نيمسال مذكور به عنوان يك نيمسال كامل جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب ميشود.
غيبت در امتحان:
ماده 3 : غيبت غير موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است وغيبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس مي گردد. تشخيص موجه بودن غيبت در جلسه امتحان بر عهده شوراي آموزشي دانشگاه است که به موجب مصوبه شوراي آموزشي دانشگاه اختيار آن به شوراي آموزشي دانشکده مربوطه تفويض شد.