ساختار دانشکده
صفحات پر کاربرد
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 12190
بازديدکنندگان امروز: 661
کل بازديدکنندگان: 3944134
بازديدکنندگان آنلاين: 1
زمان بارگذاري صفحه: 0.6563 ثانيه
واحدهای درسی و طول مدت تحصیل
واحدهاي درسي و طول مدت تحصيل:
تعداد واحد:
ماده :1 تعداد واحدهاي درسي لازم براي گذراندن هر يك از دوره هاي تحصيلي گروه پزشكي، برابرسرفصل برنامه هاي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي به شرح زير است: دوره كارداني: ٦٤ تا ٦٨ واحد دوره كارشناسي پيوسته: ١٣٠ واحد دوره كارشناسي ناپيوسته: ٦٥ واحد با توجه به اينكه برنامه آموزشي رشته هاي مختلف در دست بازنگري مي باشد، لذا تا زما ني كه برنامه جديد بازنگري شده ابلاغ نشده است، برنامه قبلي و سقف واحدهاي قبلي به قوت خود باقي است. توضيح اينكه سقف واحدهاي قبلي براي دوره كارداني ٦٨ تا ٧٢ واحد، كارشناسي پيوسته ١٣٠ تا ١٣٥ واحد وكارشناسي ناپيوسته ٦٧ تا ٧٠ واحد است. ماده :2 هر دانشجوي دوره روزانه در هر نيمسال تحصيلي حد اقل ١٢ و حداكثر تا ٢٠ واحد درسي ودانشجوي دوره شبانه حداقل ١٠ و حداكثر ١٨ واحد را بايد انتخاب كند. تبصره :١ در صورتي كه ميانگين كل نمرات دانشجو در يك نيمسال تحصيلي حداقل ١٧ باشد، ميتواند با نظر استاد راهنما و موافقت دانشكده، در نيمسال بعد، حداكثر تا ٢٤ واحد درسي را انتخاب كند.دانشجوي دوره شبانه كه داراي اين شرايط باشد، ميتواند حداكثر تا ٢٠ واحد درسي را انتخاب كند. به موجب مصوبه اولين شوراي معين شورايعالي برنامه ريزي علوم پزشکي مورخ که در بين دانشجويان شبانه يک دوره، دانشجوي شاغل وجود نداشته باشد و تما مي دانشج ويان آن دوره بتوانند همانند دانشجويان روزانه اخذ واحد نمايند و در کلا سها حاضر شوند، تصميم گيري در اين خصوص برعهده شوراي آموزشي دانشگاه مربوطه ميباشد و در صورت ارائه واحد همانند دانشجويان روزانه، حداکثر سنوات مجاز تحصيلي آن دوره شبانه همانند دانشجويان روزانه محاسبه خواهد شد. تبصره2:در نيمسال قبل از كارآموزي در عرصه، دانشجو از رعايت شرط انتخاب حداقل ١٢ واحد دردوره روزانه و ١٠ واحد در دوره شبانه معاف است. تبصره3:تعداد واحدهاي انتخابي در دوره تابستاني حداكثر ٦ واحد درسي است. ماده 3: اخذ واحد درسي همراه با كارآموزي در عرصه مجاز نميباشد. تبصره1:در صورت ضرورت و به تأييد شوراي آموزشي دانشگاه اخذ حداكثر يك درس عمومي همراه با كارآموزي در عرصه امكان پذير است. همچنين در صورتي كه دانشجو تنها يك درس تئوري باقيمانده داشته باشد و قبلا آن درس را اخذ نموده و در كلاس هاي مربوط حضور داشته و ليكن در امتحان آن درس شركت نكرده و يا نمره قبولي كسب نكرده باشد، با نظر دانشگاه و تأييد استاد مربوط مي تواند آن درس را همراه با كارآموزي در عرصه اخذ و امتحان آن را در طول ترم از طريق معرفي به استاد بگذراند. تبصره 2:چنانچه دانشجو در درس معرفي به استاد نمره مردودي گرفت در نيمسال بعد ملزم به انتخاب مجدد آن درس و شركت در كلاس مربوط و كسب نمره قبولي است. تبصره3: در مواردي كه در نيمسال قبل از كارآموزي در عرصه دانشجوي دوره روزانه حداكثر ٢٤ واحد درسي و دانشجوي دوره شبانه حداكثر ٢٠ واحد درسي باقي داشته باشد، در صورتي كه در نيمسال قبل مشروط نشده باشد، با نظر دانشكده ميتواندكليه آن واحدها را در آن نيمسال انتخاب نمايد. تبصره 4 :دانشجويان درس پيش نياز را ميتوانند همزمان با درس پس نياز بگذرانند و اگر درس پيش نياز را بيفتند درس پس نياز حذف نميشود و بايستي يک بار ديگر پيش نياز را بگذرانند و نيز اگر دوپيش نياز داريم و گذراندن هر دو باعث طولاني شدن دوره ميشود به اختيار شور اي آموزشي دانشگاه گذراندن يکي از دروس پيشنياز تنها کافي است
دروس پيش نياز دانشگاهي:
ماده :4 آن دسته از پذيرفته شدگان آزمون سراسري ورودي دانشگاه ها در دوره هاي كارداني، كارشناسي پيوسته و كارشناسي ناپيوسته همه رشته هاي تحصيلي كه نمره خام مواد امتحاني آنها در آزمون ورو دي در يك يا چند درس به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه پذيرنده، از حد نصاب معيني كمتر باشد،موظفند حسب نياز رشته دروسي را كه آن دانشگاه تعيين ميكند به عنوان دروس پيشنياز دانشگا هي علاوه بر دروس مندرج در برنامه مصوب در اولين يا دومين نيمسال تحصيلي بگذرانند. تبصره :1 تعيين نوع درس، تعداد واحد، ريز مواد، نحوه ارائه و زمان تدريس دروس پيش نياز دانشگاهي برعهده شوراي آموزشي دانشگاه پذيرنده و بر اساس پيشنهاد گروه هاي آموزشي است. تبصره 2 زمان سنجش آموزش كشور، پس از اعلام نتايج آزمون ورودي، كارنامه پذيرفته شدگان،مشتمل بر نمره خام آنها را در هر يك از مواد امتحاني در اختيار دانشگاه هاي ذيربط قرار ميدهد. تبصره 3:ارائه دروس پيش نياز دانشگاهي و چگونگي اجراي آنها در دانشگاه ها از هر لحاظ، از جمله ثبت نمرات در كارنامه دانشجو، احتساب در ميانگين پايان نيمسال و مشروطي و ميانگين كل نمرات دانشجومانند دروس دانشگاهي و تابع مقررات آموزش عالي است. تبصره4 به حداكثر طول دوره تحصيل دانشجوياني كه حداقل ٨ واحد از دروس پيشنياز دانشگاهي راگذرانده باشد، حداكثر يك نيمسال تحصيلي افزوده ميشود. تبصره 5:دانشجويان درس پيش نياز را مي توانند همزمان با درس پس نياز بگذرانند و اگر درس پيشنياز را بيفتند درس پس نياز حذف نميشود و بايستي يک بار ديگر پيشنياز را بگذرانند و نيز اگر دوپيش نياز داريم و گذراندن هر دو باعث طولاني شدن دوره مي شود به اختيار شور اي آموزشي دانشگاه گذراندن يکي از دروس پيش نياز تنها کافي است
طول دوره:
ماده5:حداكثر مدت مجاز در دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته روزانه ٣ سال و در دوره٣ سال و ٧ سال است . در صور تي / كارشناسي پيوسته روزانه ٦ سال و در دوره هاي شبانه به ترتيب ٥ كه دانشجو نتواند واحدهاي دوره را در حداكثر مدت مجاز تحصيل با موفقيت بگذراند، از دانشگاه مربوط اخراج ميشود.