ساختار دانشکده
صفحات پر کاربرد
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 12606
بازديدکنندگان امروز: 675
کل بازديدکنندگان: 3944148
بازديدکنندگان آنلاين: 2
زمان بارگذاري صفحه: 0.7187 ثانيه
نظام آموزشی
نظام آموزشي:
واحد درسي:
ماده 1: آموزش در تمام دانشگاه هاي كشور مبتني بر نظام واحدي است. در نظام واحدي، ارزش هر درس با تعداد واحدهاي آن درس سنجيده مي شود و قبو لي يا عدم قبو لي دانشجو در يك درس، به همان درس محدود است. هر واحد درسي، مقدار يا ميزان درسي است كه مفاد آن به ترتيب به صورت نظري ١٧ ساعت، عملي يا آزمايشگاهي ٣٤ ساعت، كارگاهي و كارآموزي يا عمليات مي داني و كارآمو زي در عرصه ٥١ ساعت، درطول يك نيمسال تحصيلي يا دوره تابستاني، طبق برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي تدريس مي شود. در مورد رشته هايي كه داراي پروژه هستند، مدت اجراي پروژه در يك نيمسال متناسب با واحد آن توسط استاد مربوط تعيين ميشود.
سال تحصيلي:
ماده 2: هر سال تحصيلي مركب از دو نيمسال تحصيلي و در صورت ضرورت و داشتن شر ايط و امكانات يك دوره تابستاني است. مدت آموزش هر نيمسال تحصيلي شامل ١٧ هفته و هر دوره تابستا ني شامل ٦هفته آموزش با رعايت مفاد ماده ٥ است. تبصره ١: طول مدت امتحانات پايان نيمسال يا پايان دوره تابستاني جزو مدت آموزش محسوب نميشود. تبصره ٢: در موارد استثنايي و ضروري، شامل وقوع بلاياي طبيعي، عدم امكان حضور استاد مربوط درطول ١٧ هفته، بيماري استاد و مواردي از اين قبيل، به پيشنهاد دانشكده مربوط و موافقت شور اي آموزشي دانشگاه، مي توان درس يا درس هايي را در مدتي كوتاهتر از ١٧ هفته جهت كليه دانشجوياني كه آن درس يا درس ها را اخذ كرده اند، تدريس نمود، مشروط بر اينكه مجموع ساعات هر واحد درس ي ازميزان مقرر در ماده ٥ اين آيين نامه كمتر نشود و شركت در كليه كلاس ها مطابق ساعات هر واحد درسي الزامي است.
حدود اختيارات دانشگاه در مورد برنامه درسي:
ماده 3: تمام دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي موظفند برنامه هاي درس مصوب شور اي عا لي برنامه ريزي را اجرا نمايند. تبصره: ترتيب دروس با رعايت پيش نيازها، تنظيم برنامه تحصيلي دانشجويان در طول دوره، روش تدريس و جابجا كردن ريز مواد و طرح مطالب جديد در يك درس و انتخاب منابع بر عهده دانشگا هها ودانشكده هاي علوم پزشكي است.
دروس اختياري:
ماده 4: دانشگاه هاي داراي هيأت مميزه مي توانند با توجه به برنامه آموزشي در هر رشته و به تشخيص گروه مربوط تعدادي از دروس اصلي مرتبط با رشته را تعيین و به عنوان دروس اختياري ارائه دهند، مشروط بر آنكه تعداد واحدها و طول دوره در هر رشته از سقف مجاز در اين آيين نامه تجاوز نكند.
ساعات حل تمرين:
ماده 5: دانشگاه ها مي توانند در صورت لزوم به تشخيص گروه آموزشي و تأييد دانشكده و دانشگاه، در هررشته از دوره هاي كارشناسي تا ٢٠ ساعت و در دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته تا ١٠ ساعت به عنوان حل تمرين به ساعات تدريس رشته، در طول دوره بيفزايند. اين افز ايش ساعت موجب افز ايش واحد هر درس نميشود