اساتید راهنمای دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ورودی مهر 1399

ردیف

نام دانشجو

استاد راهنمای پایان نامه

1

آراسته-فرشته

دکتر ذبیح الله قارلی پور

2

شکری-لیلا

دکتر ذبیح الله قارلی پور

3

کمالی  جعفرابادی-وحیده

دکتر محمد  علی گل

4

سوری مکی-حشمت الله

دکتر سیامک محبی