ساختار دانشکده
صفحات پر کاربرد
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 10308
بازديدکنندگان امروز: 491
کل بازديدکنندگان: 3537735
بازديدکنندگان آنلاين: 13
زمان بارگذاري صفحه: 1.0452 ثانيه
معرفي
در راستاي اهداف واحد پژوهشي ، اين كميته در زمينه هاي ذيل فعاليت دارد :
- ارزشيابي طرحهاي تحقيقاتي و مساعدت در اجراي آنها : دريافت طرحهاي تحقيقاتي كه مي بايستي براساس اصول و ضوابط معاونت پژوهشي دانشگاه تدوين شده باشد، تشكيل شوراي پژوهشي و آماده سازي طرحها جهت ارائه در شوراي مذكور، اعلام نظر شورا به صورت كتبي به مجريان، پيگيري جهت انجام اصلاحات مورد نظر شورا، بررسي و كارشناسي اصلاحات انجام شده و آماده سازي طرحها جهت ارائه مجدد در شورا (در صورت لزوم)، زمان بندي تشكيل شوراها جهت ارائه طرحها و هماهنگي هاي لازم جهت آماده سازي طرحهاي مصوب شوراي دانشكده براي جلسات اولويت بندي، ارسال طرحهاي مصوب به معاونت پژوهشي ، انجام مكاتبات لازم، تحويل گزارش نهايي از مجريان و صدور گواهي پايان طرح براي معاونت پژوهشي دانشگاه.
2- تأليف و ترجمه كتب: هماهنگي جهت ايجاد ارتباط مؤلفان و يا مترجمان با معاونت پژوهشي دانشگاه جهت اخذ مجوز براي تأليف و ترجمه كتب.
3- سمينارها: هماهنگي جهت ايجاد ارتباط لازم از طريق مكاتبه و ارسال مدارك اعضاي هيأت علمي و كارشناسان دانشكده كه جهت ارائه سخنراني و پوستر به سمينارها دعوت شده اند، ارائه گواهي به معاونت پژوهشي دانشگاه جهت استفاده از تسهيلات دانشگاه در موارد مذكور.
4- برگزاري كارگاههاي آموزشي و پژوهشي : در واحد پژوهشي پس از بررسي نياز سنجي كارگاههاي آموزشي، پژوهشي اعضاي هيات علمي نسبت به برگزاري كارگاههاي مذكور اقدام لازم به عمل مي آيد .
 شوراي پژوهشي دانشكده: شوراي پژوهشي دانشكده جهت بررسي طرحهاي تحقيقاتي اعضاي هيات علمي و كارشناسان دانشكده و به منظور طرح ديدگاههاي متفاوت, بحث و تبادل نظر محققين و صاحبنظران و تصويب طرحها تشكيل مي شود. اين شورا از12 نفر تشكيل شده است كه عبارتند از:
 · دبير شورا
 · 3 نفر از نمايندگان پژوهشي گروههاي دانشكده كه با انتخاب مدير گروه به مدت يك سال به عضويت اين شورا در مي آيند.
 · 5 نفر از نماينده منتخب از طرف رياست دانشكده كه از اعضاي هيات علمي با تخصص هاي متفاوت و فعال در امر پژوهشي مي باشد.
 · 3 نفر از پژوهشگران فعال در خارج از دانشكده است كه در زمينه هاي تحقيقاتي مرتبط فعاليت دارند.
 اعضاي شوراي پژوهشي دانشكده بهداشت :
 گروه مهندسي بهداشت محيط :
· آقاي دكتر احمدرضا یاری
 · آقاي مهندس محمد حسن محمودیان
· آقاي مهندس محمد فهیمی نیا
 گروه بهداشت حرفه اي :
· آقاي دكتر عليرضا كوهپايي
 · آقاي مهندس جواد ملکوتی
 . آقای مهندس محسن مهدی نیا
 گروه بهداشت عمومي :
 . آقای دکتر سیامک محبی
 . آقای دکتر محمد حضوری
. آقای دکتر ابوالفضل محمد بیگی
 . آقای شهرام ارسنگ جنگ
 اعضاء منتخب خارج از دانشكده :
 · آقاي مهندس حسن بختياري: مسئول كميته پ‍ژوهشي شركت آب و فاضلاب شهري قم
 · آقای مهندس امیر حسین غروی. کارشناس بهداشت حرفه ای - بازنشسته
. طرح هاي تحقيقاتي:
 طرح تحقيقاتي پس از بررسي و تصويب در شوراي پژوهشي گروه به واحد پژوهشي دانشكده ارسال و پس از بررسي اوليه به ترتيب تاريخ تحويل در دستور كارشوراي پژوهشي قرار مي گيرد. درابتدا طرحها توسط نماينده هر گروه ارائه و سپس در مورد آنها بحث و تبادل نظرصورت مي گيرد كه نتايج مورد توافق شورا طي نامه كتبي به اطلاع مجريان رسانده مي شود. مسووليت برقراري ارتباط شورا با مجريان به وسيله كارشناس مربوطه صورت مي گيرد. طرحها پس ازانجام اصلاحات و پاسخ به سوالات توسط مجريان, مجدداً در شورا مطرح و در صورت تأييد اعضا مورد تصويب قرار مي گيرد. اين شورا هر ماه يكبار به طورمعمول تشكيل جلسه مي دهد البته درصورت لزوم و با توجه شرايط ممكن است جلسات شوراي پژوهشي هر دوهفته يكبار تشكيل شود. نهايتاً طرحهاي مصوب جهت بررسي نهائي و تصويب در شوراي پژوهشي دانشگاه به معاونت پژوهشي ارسال مي شود. در شوراي پژوهشي مسائل و اخبار پژوهشي دانشگاه توسط معاون پژوهشي به اطلاع اعضاء رسانده مي شود و اين مسائل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.