ساختار دانشکده
صفحات پر کاربرد
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 11272
بازديدکنندگان امروز: 450
کل بازديدکنندگان: 3736765
بازديدکنندگان آنلاين: 1
زمان بارگذاري صفحه: 1.2813 ثانيه
دانشجوی مهمان
دانشجوي ميهمان:
ماده 1 : در مواردي كه دانشجو به طور موقت ناگزير به تغيير محل تحصيل خود باشد، ميتواند با موافقت دانشگاه هاي مبدأ و مقصد، به عنوان دانشجوي ميهمان، محل تحصيل خود را به طور موقت بر اي مدت معين تغيير دهد. تبصره: ميهماني از دوره هاي روزانه به شبانه و از دانشگاه ها ي حضوري به غير حضوري و ازدانشگاه هاي دولتي به غير دولتي و برعكس ممنوع است. ماده 2 : ميهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه مشروط بر اين است كه دانشجو حداقل يك نيمسال تحصيلي خود را در دانشگاه مبدأ گذرانده باشد. ماده 3 : ميهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه براي گذراندن يك يا چند درس با موافقت دانشگاه مبدأ و دانشگاه مقصد، به شرط آنكه تعداد واحدهاي درسي مذكور كمتر از ١٠ واحد باشد و جمع واحده اي درسي اخذ شده دانشجو در دانشگاه هاي مبدأ و مقصد در آن نيمسال از ١٢ واحد كمتر و از ٢٠ واحد بيشتر نشود، بلامانع است. ماده 4 : هر دانشجو در هر رشته مي تواند حداكثر يك نيمسال در دوره كارداني و يا كارشناسي ناپيوسته و دو نيمسال در دوره كارشناسي پيوسته، در يك دانشگاه به طور تمام وقت، به صورت ميهمان تحصيل كند. در هر حال واحدهايي كه دانشجو به صورت ميهمان، چه به صورت تما م وقت و چه به صورت تك درس در يك يا چند دانشگاه گذرانده است، نبايد از ٤٠ درصد كل واحدهاي دوره تجاوز كند. تبصره: انتخاب واحد دانشجو، چه به صورت تكدرس و چه به صورت تما م وقت، بايد با اطلاع گروه آموزشي مربوط در دانشگاه مبدأ و طبق شرايط دانشگاه مقصد باشد. ماده 5 : واحدهايي كه دانشجوي ميهمان در يك يا چند دانشگاه مي گذراند، عينًا در كارنامه او دردانشگاه مبدأ ثبت مي شود و نمرات آنها در محاسبات ميانگين نيمسال و ميانگين كل او منظور خواهد شد.حداقل نمره قبولي دانشجوي ميهمان در دانشگاه مقصد ١٢ مي باشد و واحدها يي را كه دانشجو در دانشگاه مقصد با نمره كمتر از ١٢ گذرانده است، بايد مجددًا بگذراند. ماده 6 : مدرك فراغت از تحصيل دانشجوي ميهمان توسط دانشگاه مبدأ صادر ميشود.