راهنمای ارتباط  با   دانشکده بهداشت

آدرس: قم، خیابان معلم،فلکه روح اله، دانشکده بهداشت کدپستی: 3715614566  پست الکترونیک:healthfac@muq.ac.ir

 

تلفن گویا ساختمان شماره یک   37736017

مستقیم

داخلی

ریـاسـت

37744213

12

دفتـر ریـاسـت و فکس

37833361

11

امور عمومی  

37732668

13

معـاون آموزشـی

37839932

12

معـاون پژوهشـی

37842228

20

فناوری اطلاعات

-

27

مسئول آموزش (خانم رزاقی) وخانم اشعریان

37833362

25

کارشناس آموزش (خانم حسین خانی)

37839747

26

انبار آموزش  و تاسیسات

-

22

مهندس فهیمی نیا- دکتر یاری- دکتر جلیلیان

37839932

19

دکتر کوهپایی-  مهندس خندان

37835522

15

دکتر خاکسار- دکترسلطان­زاده- دکتر حیدری

37842226

16

دکتر امیدی

-

14

دکتر راهبر- دکتر محبی  دکتر علی گل- دکتر قارلی پور- دکتر محقق

37833595

17

دکتر ایزانلو- دکتر اسدی

37842227

18

دکتر فولادی فرد  دکتر محمودیان

37842239

21

دکتر ثقفی پور- دکتر محمد بیگی  دکتر ارسنگ

37842228

20

نـگـهـبـانـی

-

29

خـدمــات

-

24

نـقـلیـه

-

28

تلفن گویا ساختمان شماره دو

37738544 -  37835511 -  37842229

مستقیم

داخلی

آزمایشگاه بهداشت حرفه ای (مهندس مهدی نیا)

-

12

آزمایشگاه بهداشت محیط (خانم بهنامی پور)

-

16

آزمایشگاه میکرو بیولوژی (خانم زفتی)

فاکس 37842229

15

آزمایشگاه ارگونومی

-

14

آزمایشگاه آنالیز دستگاهی (آقای ابراهیمی)

-

13

آزمایشگاه حشره شناسی (دکترثقفی پور)

-

18

کلاس ارشد محیط

 

27

موتور پمپ

 

28

عوامل فیزیکی

 

29

ایمنی صنعتی

 

30

خانم دکتر ارست

-

20

سایت رایانه (آقای اعرابی)

-

21

مسئول کتابخانه (آقای محمدی )

 

23

کارشناسان کتابخانه

 

24

امـور فرهنگـی (خانم ندیمی)

37832722

22

نهـاد رهبـری (حاج آقای گروسی)

37835511

33

بسیـج دانشجویـی

37836146

-

رئیس اداره مشـاوره (آقای هزارخانی)

37835533

-

کمیته تحقیقات

-

32

خدمـات

-

17

مرکز تلفن

 

11